Akupunktur og graviditet

Akupunktur, graviditet og bækkensmerter

Palle Rosted

 

Akupunktur under graviditeten er et kontroversielt emne.

Indtil for nyligt har det været en kontraindikation at anvende akupunktur under graviditeten, når der ses bort fra anvendelse af PC-6 for morgenkvalme.

Akupunktur under selve fødselsprocessen har været anvendt i udbredt grad de sidste 5-10 år.

Årsagen til, at akupunktur er en kontraindikation under graviditeten, er den teoretiske risiko for at fremkalde en abort.

Der foreligger ingen kasuistiske meddelelser om fremkaldelse af abort efter akupunktur.

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at det ikke kan ske.

Således har jeg kendskab til et tilfælde, hvor patienten, der var i 6.måned, havde plukveer i 3 dage, umiddelbart efter en behandling med akupunktur.

Ved anvendelse af akupunktur påvirker vi det perifere nervesystem i præsis de samme segmenter, som kontrollerer ovarierne og uterus, så fra en teoretisk vurdering bør man nok være varsom i de første 2/3 af graviditeten.

Når vi kommer nærmere terminen aftager risikoen naturligvis.

Omfanget af lændesmerter i forbindelse med graviditet er ukendt.

Således angiver Stones et al. 2005 en prevalens på mellem 3.9% og 89,9% efter gennemgang af 28 arbejder.

Denne store spredning afspejler ikke nødvendigvis uenighed mellem de forskellige forskergrupper, men formentlig en manglende definition af begrebet.

Der er de sidste par år lavet nogle undersøgelse af effekten af akupunktur ved lændesmerter, og formålet med dette arbejde er en analysering af den foreliggende litteratur for at afklare, om det er sikkert at give akupunktur under graviditeten for lændesmerter.

Litteraturen på området er ikke overvældende.

Således fandtes ved en Medlinesøgning i alt 11 arbejder, heraf var to af arbejderne uden relevans for dette arbejde, en en kasuistisk meddelelse og disse blev ekskluderet.

I en undersøgelse af Lund et al. 2006 blev 47 kvinder allokeret til enten superficiel eller dyb needling i lænderegionen.

Patienterne blev vurderet ved bl.a. Nottingham Health Profil Questionnaire samt en VAS skala.

Patienterne fik 10 behandlinger, og forfatterne fandt en signifikant reduktion i patienternes smerter i forhold til udgangsværdien.

Der var ingen forskel mellem de to grupper, hvad man i øvrigt heller ikke ville have forventet.

I en veldesignet undersøgelse af Elden et al. 2005 behandledes 386 gravide med enten standardbehandling, øvelser eller akupunktur i seks uger.

Der fandtes en signifikant effekt af både øvelser og akupunktur i forhold til gruppen, der fik standardbehandling.

Ligeledes fandtes akupunktur at have en væsentlig bedre effekt end øvelsesbehandling.

I en undersøgelse af 61 patienter blev akupunktur sammenlignet med en gruppe, der kun fik standardbehandling Guerreiro da Silva et al. 2004.

Patienterne blev fulgt i 8 uger, og ved undersøgelsens afslutning fandtes en signifikant reduktion i smerteintensiteten.

Ligeledes fandtes patienterne i behandlingsgruppen meget mere aktive.

De var således i stand til at gå længere, ligesom forbruget af paracetamol var signifikant lavere end kontrolgruppens forbrug.

72 patienter blev allokeret til enten akupunktur eller en ubehandlet kontrolgruppe i et svensk arbejde, Kvorning et al. 2004.

Der blev givet akupunktur i lænden over ømme triggerpunkter.

Kontrolgruppen fik ingen behandling, men blev kontrolleret lige som behandlingsgruppen.

Ved behandlingens ophør fandtes en forbedring i smerteintensiteten på 60% i behandlingsgruppen mod en forbedring på 14% i kontrolgruppen.

Der blev ikke rapporteret om alvorlige bivirkninger.

I et ældre Cochrane review: Young et al. 2002 konkluderes det, at såvel fysioterapi og akupunktur synes at være effektive ved behandling af lændesmerter hos gravide, heraf havde akupunktur den bedste effekt.

Imidlertid skal man nok tage denne review, der kun er baseret på en enkelt undersøgelse, med nogen forbehold.

I et ældre arbejde blev 167 konsekutive patienter observeret vedrørende smertereduktion og evt. bivirkninger, Ternov et al. 2001 .

Hvad angår smertelindring fandtes en nedsættelse af smerteintensiteten hos 72%.

I et enkelt tilfælde fandtes præmature kontraktioner efter 4. akupunkturbehandling hos en kvinde i 15 uge.

Tilfældet gik i ro af sig selv uden behandling.

I en anden svensk undersøgelse blev 60 gravide med rygsmerter allokeret til enten akupunktur eller fysioterapi Wedenberg et al. 2000.

Patienterne blev dels vurderet vha. en VAS skala og et Disability-rating Index (DRI).

Forfatterne fandt såvel om morgenen som om aftenen en signifikant reduktion i smerteintensiteten i akupunkturgruppen i modsætning til fysioterapigruppen.

Ligeledes fandt man i akupunkturgruppen en signifikant forbedring af DRI som udtryk for, at patienterne bedre kunne klare deres almindelige gøremål.

Der blev ikke rapporteret alvorlige bivirkninger i akupunkturgruppen, mens der hos 3 kvinder i fysioterapigruppen indtrådte uterine kontraktioner.

Konklusion:

Formålet med denne artikel var at besvare spørgsmålet, om det var forsvarligt at behandle gravide for lændesmerter.

Det er beklageligvis ikke muligt på det foreliggende grundlag, dertil at antallet af arbejder og inkluderede patienter for lille.

Det totale antal er ca. 800, og heraf har ca. halvdelen af patienterne fået anden behandling.

Hertil kommer, at der i et enkelt tilfælde efter akupunktur og tre tilfælde efter fysioterapi optrådte præmature uterin kontraktioner.

Uanset hvilken behandlingsmetode vi anvender, er slutresultatet det samme, nemlig en påvirkning af det perifere nervesystem inden for de segmenter, der påvirker ovarierne og uterus.

Selv om akupunktur og fysioterapi adskiller sig fra hinanden på flere punkter, er der formentlig ikke den store forskel i den neurofysiologiske virkningsmekanisme, og det kan ikke udelukkes, at en evt. abort eller for tidlig fødsel kan startes af en akupunkturbehandling Rosted 2006.

Indtil større og arbejder, der ikke viser påvirkning af uterus efter akupunktur forligger, bør man, ud over anvendelse af PC-6 ved morgenkvalme, fortsat være forsigtig ved anvendelsen.

Naturligvis daler risikoen for, at der sker noget alvorligt, jo nærmere man kommer terminen.

Men en ting fik vi vist ved denne undersøgelse, nemlig at akupunktur er en udmærket behandling ved lændesmerter i forbindelse med graviditeten.

Referecer:

 

  • Elden H, Ladfors L, Olsen MF, Ostergaard HC, Hagberg Effects of acupunctureand stabilising exercises ad adjunct to standard in pregnant women with pelvic pain: randomised single blind controlled trial. BMJ 2005; 330: 761-4.
  • Guerreiro da Silva JB, Nakamura MU, Cordeiro JA, Kulay L Jr. Acupuncture for low back pain in pregnancy – a prospective, quasi-randomised, controlled study. Acupunct Med 2004; 22: 60-7.
  • Kvorning N, Holmberg C, Grennert L, Aberg A, Akeson J, Acupuncture relieves pelvic pain and low back pain in late pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83: 246-50.
  • Lund I, Lundeberg T, Lonnberg L, Svensson E. Decrease of pregnant women’s pelvic pain after acupuncture: a randomised controlled single-blind study. Acta Obstet Gynecol Scand 2006; 85: 12-9.
  • Rosted P, Andersen C. Anvendelse af stimulationsbehandling i smertebehandlingen. Ugeskr Læger 2006; 168: 1982-86.
  • Stones RW, Vits K. Pelvic girdle pain in pregnancy. BMJ 2005; 331: 249-50. Ternov NK, Grennert L, Aberg A, Algotsson L, Akeson J. Acupuncture for lower back and pelvic pain in late pregnancy: a retrospective report on 167 consecutive cases. Pain Med 2001; 2: 204-7.
  • Young G, Jewell D. Interventions for preventing and treating pelvic and back pain in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2002; 1: CD001139.
  • Wedenberg K, Moen B, Norling Å. A prospective randomised study comparing acupuncture with physiotherapy for low back and pelvic pain in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: 331-5.

 

Der er lukket for kommentarer.