Akupunktur for stress, angst og depressioner

Anvendelsen af akupunktur for stress, angst og depressioner

 

af Palle Rosted

Stress

Det er anslået, at 25% af den amerikanske befolkning lider af milde til moderate former af stress, angst eller depressioner. Ligeledes er det vist, at netop disse lidelser er blandt de hyppigste lidelser, der får patienter til at forsøge komplementær behandling, herunder akupunktur.

Således viste en amerikansk undersøgelse fra 1997 til 1998, at mere end 50% af disse patienter forsøgte komplementær behandling (1). Dette høje tal understøttes ikke af en anden undersøgelse, hvor man kun angiver, at det drejer sig om 9,5% af befolkningen. Kvinder er hyppigere ramt af disse lidelser end mænd, og de søger oftere behandling herfor (2).

Imidlertid er forskning på dette område vanskelig, da det er anslået at mellem halvdelen og to tredjedele at den viste effekt ved antidepressiv behandling skyldes en placebo effekt (3).

Angsttilstande

Generaliseret angst er en kronisk invaliderende lidelse, der rammer 1-2% af befolkningen (4).

Lidelsen er karakteriseret ved bekymring og angst, der er vanskelig at kontrollere og som påvirker patientens daglige liv i varierende grad. Mange forskellige behandlinger har været forsøgt i tidens løb, herunder akupunktur.

Selv om virkningsmekanismen formentlig er den samme, er det formålstjenligt at se på den foreliggende forskning af stress, angst og fobier som en gruppe og depressioner som en anden gruppe, da de trods en vis overlapning adskiller sig fra hinanden på væsentlige punkter.

Således viste Hong (5) i en undersøgelse af 296 patienter lidende af en angst neurose en positiv effekt hos 113 ud af 157 (72%) patienter efter akupunktur. Patienterne var random allokeret til enten akupunktur eller Doxepin (Sinquan).

Forfatteren angiver ganske vist, at der også var effekt hos yderligere 35 patienter og ingen effekt i 9 tilfælde, hvilket giver en effektivitet på 94%, hvad der er helt urealistisk. Derfor er kun patienter i gruppe; “helbredt” og “markant forbedret” medtaget i de 113 patienter.

Der blev givet i alt 30 behandlinger, fordelt med 6 behandlinger om ugen. Der blev anvendt følgende punkter GV-20, GV-26, PC-6 og SP-6. I kontrolgruppen, der fik medicinsk behandling fandt man en forbedring hos 91 patienter (65%), eller hvis vi regner det hele med i 96%. Der var ingen statistisk forskel mellem de to grupper.

I en ukontrolleret undersøgelse af Chan (6) fandtes en Positiv effekt hos 16 ud af 17 frivillige med stress efter akupunktur af punktet HT-7. Patienterne blev vurderet vha. Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Vurderet på denne skala fandtes en gennemsnitlig reduktion i stress score på 44%.

I en multicenterundersøgelse af tandlægeskræk af Rosted & Bundgaard (7) fandtes, at 8 ud af 10 patienter responderede tilfredsstillende på behandlingen. Patienterne fik akupunktur af punkterne GV-20 og EX-6 fem minutter før den planlagte tandbehandling. Patienterne blev vurderet på Beck Anxiety Inventory (BAI). (Hele artiklen kan læses i maj nummeret af www.akupunkturnyt.dk).

Øreakupunktur har også været forsøgt ved behandling af angst. I en undersøgelse af Wang (8) blev 55 patienter randomiseret til øreakupunktur i enten; a) Shenmen, b) Afslappende punkt og c) et placebopunkt. Man fandt en signifikant forskel mellem den afslappende gruppe og de to andre grupper (p=0,001). Der fandtes ingen forskel grupperne imellem hvad angik puls og blodtryk.

Patienterne blev vurderet ved bland andet State-Trait Anxiety Inventory (STAI) og Life Experiences Survey (LES).

I en lignende undersøgelse sammenlignede Wang (9) effekten af øreakupunktur i; a) det afslappende punkt, b) øreakupunktur efter Traditionel Chinese Medicine’s principper (TCM) og akupunktur i irrelevante punkter.

Der fandtes en signifikant forskel mellem gruppen der fik akupunktur i det afslappende punkt og de to andre grupper (p=0,01).

I en kontrolleret undersøgelse af Eich (10) fandt man ved angst tilstande en signifikant effekt (60,7%) efter akupunktur sammenlignet med en placebogruppe (21,4%). Følgende punktkombination blev anvendt; GV-20, Ex-6. HT-7, PE-6 og BL-62.

Interessant er det, at man først var i stand til at vise en forskel mellem test gruppen og placebogruppen efter mere end fem behandlinger.

I en interessant italiensk undersøgelse blev diazepam sammenlignet med akupunktur som præmedicinering (11). 40 patienter blev random allokeret til enten diazepam eller akupunktur som præmedicnering før gynækologiske operationer.

Til vurdering ef en eventuel effekt blev Stait Trait Anxiety Inventory (STAI) anvendt. Graden af stress blev vurderet ved patientens ankomst til hospitalet, før præmedicinering og 30 minutter efter behandlingen. Undersøgelsen viste, at akupunktur var mere effektiv end diazepam. Desværre fremgår punktkombinationen ikke af artiklen.

Effekten af akupunktur ved behandling af angst vurderet på en HAD skala, viste akupunktur effektiv i 70% af 42 patienter (12). Desværre er punktkombinationen heller ikke angivet i dette arbejde.

Depressioner

Akupunktur som supplement til konventionel behandling bliver beskrevet af Röschke (13). Patienterne blev random allokeret til; a) akupunktur, b) placeboakupunktur eller en c) “ubehandlet” kontrolgruppe.

Alle patienter var i behandling med Mianserin. Patienter, der både fik akupunktur og medicinsk behandling, opnåede et bedre resultat en gruppen der kun fik medicinsk behandling.

Imidlertid kunne man ikke påvise nogen forskel mellem grupperne der fik rigtig og “placebo akupunktur”. Følgende punktkombination blev anvendt; BL-15, BL-17, BL-18. HT-7, PC-6, ST-40, SP-5 og SP-6.

Effekten af elektroakupunktur og Amitriptylin blev vurderet af Luo hos 241 depressive patienter vurderet på Hamilton Rating Scale for Depressions (HRSD) (14). Det blev vist, at akupunktur havde den samme effekt som Amitriptylin (p<0,01) i forhold til gruppen, der fik placebo-amitriptylin. Der blev givet akupunktur i GV-20 og EX-1 med lavfrekvent stimulation. Desuden fandt man ændringer i noradrenalin indholdet i blodet efter elektroakupunktur.

Samme resultat blev fundet i en tidligere undersøgelse af samme forfatter (15).

I en undersøgelse af 41 depressive patienter (16), vurderet med Hamilton’s depression, fandt man at akupunktur havde samme effekt som amitriptylin. Interessant er, at undersøgeren fandt, ved EEG undersøgelse før og efter behandlingen fandt ændringer i alfa-aktiviteten.

  1. 1. Larzelere MM. Wiseman P. Anxiety, depression and insomnia. Prim Care Clin Office Pract. 2002; 29: 339-60
   2. Peeke PM. Frishett S. The role of complementary and alternative therapies in women’s mental health. Prim Care Clin Office Pract. 2002; 29(1): 183-97
   3. Hougaard E. Nielsen T. Zachariae B. Placebovirkningen i medicinsk behandling af depressioner. Ugeskr Læger. 1999; 162(16): 2314-7
   4. Tonks A. Extract from “Best treatments”, Treating generalised anxiety disorders. BMJ. 2003; 326:700-1
   5. Hong Z. Zheng Z. Hong D. Acupuncture treatment for 157 cases of anxious neurosis. J Trad Chin Med. 2003; 23(1): 55-6
   6. Chan J. Briscomb D. Waterhouse E. Cannaby AM. An uncontrolled pilot study of HT-7 for stress. Acupun Med. 2002; 20(2-3): 74-7
   7. Rosted P. Bundgaard M. Anvendelsen af akupunktur ved behandling af odontofobi – en audit. Tandlægebladet. 2003; 107(15): 1160-4
   8. Wang SM. Kain ZN. Auricular acupuncture: A potential treatment for anxiety. Anesth nalg. 2001; 92: 548-53
   9. Wang SM. Peloquin C. Kain ZN. The use of auricular acupuncture to reduce preoperative anxiety. Anesth Analg. 2001; 93: 1178-80
   10. Eich H. Agelink MW. Lehmann E. Lemmer W. Klieser. Akupunktur bei leichten bis mittelschweren depressiven episoden und angstörungen. Forschr Neurol Psychiat. 2000; 68: 137-44
   11. Uskok M. D’Aquiila MG. Buscaglia G. Porro B. Mereto N. Gastald e C Launo P. Preanestesia con agopuntura o diazpam in chirurgia ginecologica. Gazz MED iTAL -aRCH sCI mED 1995;154: 97-100
   12. Tao DJ. Research on the reduction of anxiety and depression with acupuncture. Am J Acup. 1993; 21(4): 327-9
   13. Röschke J. Wolf C. Müller MJ. Wagner P. Mann K. Grözinger M. Bech S. The benefit from wholse body acupuncture in major depression. J Affect Dis. 2000; 57: 73-81
   14. Luo H. Meng F. Jia Y. Zhao X. Clinical research on the therapeutic effect of the electro-acupuncture treatment in patients with depression. Psychiatry Clin Neuroscien. 1998; 52: 338-40
   15. Luo H, Jia Y, Feng X, Zhao X, Tnag LC. Advanvced clinical reearch on common mental disorders with computer controlled electroacupuncture treatment. Neurochemi Clin Applic. 1995; 363: 109-22.
   16. Xiujuan Y. Clinical observation on the needling extrachannel points in treating mental depression. J Trad Chin Med. 1994; 14(1): 14-8

 

Der er lukket for kommentarer.