Akupunktur og Obstetrik

Obstetrik

Obstetrikken er et stort fag i den daglige medicinske behandling og vedrører både praktiserende læger, jordemødre, sygeplejersker og specialafdelinger.

Den tilgængelige konventionelle behandling er i stand til at løse de fleste problemer, men der er fortsat patienter, der ikke ønsker at anvende konventionel behandling, eller områder, hvor den konventionelle behandling er mangelfuld.

Som en naturlig konsekvens, og også i tråd med en generel holdning, søger mange kvinder alternative løsninger, herunder akupunktur.

Der har været seriøs forskning på området i de sidste 35 år, og i dag har vi en god forståelse for, hvor akupunktur kan anvendes, og hvor vi skal anvende den konventionelle behandling.

Indenfor de sidste 35 års forskning er det interessant, at man har haft en meget jordnær fornemmelse af, i hvilke punkter der skulle gives akupunktur.

I modsætning til mange andre lidelser, centrerer valget sig om punkter, der ligger inden for uterus’ innervationsområde.

At der i flere arbejder er medtaget et enkelt punkt, udelukkende pga. tradition, kan vi godt abstrahere fra, når bare de væsentlige, logiske punkter er medtaget.

I en dansk retrospektiv undersøgelse, (Spellerberg et al. 2003), fik 691 kinder akupunktur i forbindelse med fødslen.

Smertebehandling og afslapning udgjorde 78,8% af behandlingerne.

Patienterne blev vurderet af såvel jordemødrene som patienten selv.

I 40% af tilfældene fandt man tilfredsstillende effekt af behandlingen; i 33% fandt man nogen effekt heraf, og i de resterende tilfælde mangelfuld effekt.

Hos de gravide var indikationerne: dysuri, hudkløe, hovedpine,hæmorroider, iskias, karpaltunnel syndrom, kvalme, lændesmerter, meteorisme, obstipation,symfysesmerter og ødemer.

Hos de fødende var indikationerne: anspændthed, igangsættelse af fødslen, lændesmerter, stram cervix, symfysesmerter, vesvækkelse og placentaretention.

Efter fødslen drejede det sig om laktationsproblemer og postnatal depression.

Fundene er interessante, og selv om undersøgelsen ikke er kontrolleret, falder resultaterne sammen med klinisk erfaring eller med tidligere undersøgelser.

Der er også et andet interessant aspekt i denne artikel sammenholdt med den foreliggende litteratur; de rapporterede bivirkninger er generelt banale og temporære.

Dette er i modstrid med den gængse opfattelse, nemlig at man skal være varsom med akupunktur under graviditeten på grund af risikoen for abort eller præmatur fødsel, men ikke under selve fødselsprocessen.

Et eksempel er behandling af morgenkvalme med PC-6.

Der foreligger adskillige undersøgelser for behandling af lændesmerter under graviditeten med akupunktur. I ingen af tilfældene er der rapporteret om abort eller præmatur fødsel, men der er kasuistisk rapporteret om plukveer.

I sagens natur vil enhver behandling af lændesmerter under graviditeten involvere punkter, der svarer til uterus’ innervationsområde, men tilsyneladende er der intet sket.

Måske skal vi, i stedet for kategorisk at undlade at behandle disse patienter, blot gøre patienten opmærksom på, at der er en hypotetisk mulighed for en abort eller præmatur fødsel, men det er aldrig blevet påvist.

Under alle omstændigheder bør vi være restriktive ved behandling af gravide, og selv om jeg principielt er modstander af samtykkeerklæringer, vil jeg netop i dette tilfælde tilråde, at man får patientens underskrft på, at hun er blevet informeret om en potentiel risiko.

Referencer Spellerberg E. Smidt-Jensen S. En retrospektiv analyse af resultaterne af obstetrisk akupunktur på Frederiksberg Hospital. Ugeskr Læger 2003; 165(10): 1023-7.

Induktionstiden:

I en undersøgelse af Selmer-Olsen et al. 2007 undersøgte man om akupunktur kunne påvirke induktionstiden fra vandafgang til fremkomst af presseveer.

106 fleregangsfødende blev inddelt i en akupunkturgruppe og i en ubehandlet kontrolgruppe.

Der fandtes en marginal, men ikke signifikant forskel mellem de to grupper.

Harper et al. 2006 fandt hos 56 kvinder ved terminen, der enten fik akupunktur eller sædvanlig medicinsk behandling, ingen signifikant forskel i tiden fra randomiseringen til fødslen var overstået.

Man anvendte punkterne LI-4, SP-6, BL-31 og BL-32.

Rabl et al. 2001 beskriver i en interessant undersøgelse effekten af akupunktur på modningen af cervix hos 45 kvinder ved terminen.

Patienterne blev på den beregnede dag for fødslen henvist til akupunktur eller ikke-akupunktur. Længden af cervix blev målt med ultrasonografi og selve cervix vurderet med en Bishop score. Desuden fik patienten taget en Fibronectin-test.

Patienterne i akupunkturgruppen fik behandling i LI-4 og SP-6 hver anden dag.

Hvis patienten ikke havde født efter 10 dage, blev fødslen sat i gang.

På 6. og 8. dagen fandt man, at længden på cervix var kortere (p=0.04) end i kontrolgruppen. Desuden fandt man, efter en positiv Fibronectin-test, at fødslen var overstået efter 2,3 dage i akupunkturgruppen mod 4,2 dage i kontrolgruppen. Iøvrigt var tiden fra den beregnede termin til fødslen var gennemført 5 dage i akupunkturgruppen mod 7,9 dage i kontrolgruppen.

En kontrolleret undersøgelse vurderede behovet for smertestillende medicin hos 180 fødende kvinder, som enten fik akupunktur eller fungerede som en ubehandlet kontrolgruppe (Ternov et al. 1998).

58% i akupunkturgruppen gennemførte fødslen uden supplerende medicin, mens dette kun var tilfældet hos 14% i kontrolgruppen.

I en undersøgelse af gravide ved terminen fandt man, at kontraktioner af uterus begyndte 30 minutter efter påbegyndelse af elektroakupunktur i punkterne LI-4, ST-36 og SP-6 samt øreakupunktur i punkterne Endokrinum (22), Sympaticus (51), Shenmen (55) og Uterus (58) (Dörr 1990).

I en randomiseret, kontrolleret undersøgelse fandt man efter 30 Hz TENS stimulation en signifikant øgning i styrken af uterinkontraktionerne sammenlignet med placebogruppen, Dunn et al. 1989.

Elektroderne blev anbragt over LR-3 og SP-6.

I en undersøgelse (Nesheim 1981) blev 70 fødende kvinder randomiseret til enten TENS eller mock-TENS.

Der fandtes ingen forskel i de to grupper med hensyn til smertelindring.

TENS har vist sig effektiv som smertelindring under veer, (Augustinsson et al. 1977). 147 kvinder fik TENS under fødslen. Elektroderne var anbragt på ryggen svarende til segmenterne Th10-L1 og S2-S4, d.v.s. innervationen af uterus.

Der blev anvendt to stimulationsformer: en lavfrekvent, kontinuerlig stimulation samt en højfrekvent stimulation, som patienterne selv kunne justere under 2. fase af fødslen.

44% af de fødende fandt, at behandlingen havde en god effekt, 44% fandt, at behandlingen havde nogen effekt, og 12% fandt ingen effekt af behandlingen.

En ukontrolleret undersøgelse påviste, at det med elektroakupunktur lod sig gøre at inducere veer hos 32 ud af 48 gravide kvinder efter højfrekvent stimulation af LI-4 og SP-6. Tsuei et al. 1977. Behandlingen blev ofte givet i flere timer.

Samme undersøgelse påviste det interessante, at akupunktur af SP-4 var i stand til at standse veer hos 11 ud af 12 gravide kvinder, som var ved at føde for tidligt.

Desværre er denne observation ikke verificeret i andre undersøgelser, men bestemt interessant og værd at undersøge nærmere. Fra en neurofysiologisk synsvinkel er valget af SP-4 meget fornuftigt, hvis man accepterer at uterus er innerveret fra TH11 til S4.

I en kontrolleret undersøgelse fik 35 fødende kvinder elektroakupunktur i 2 timer i punkterne KI-8, ST-36 og CV-6, (Kubista et al. 1975). Kontrolgruppen bestod af 35 fødende kvinder, som ingen behandling modtog.

I behandlingsgruppen fandtes hos 31 patienter en signifikant øgning i kontraktionerne af uterus sammenlignet med kontrolgruppen.

Referencer

 • Selmer-Olsen T, Lydersen S, Mørkved S. Does acupuncture used in multiparous women reduce time from prelabour rupture of membranes at term to active phase of labour? A randomised controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2007; 86(12): 1447-52.
 • Harper TC, Coeytaux RR, Chen W, Camppell K, Kaufman JS, Moise KJ, Thorp JM. A randomised controlled trial of acupuncture for initiation of labor in multiparous women. J Matern Fetal Neonatal Med 2006; 19(8): 465-70.
 • Rabl M, Ahner R, Bitschnau M, Zeisker H, Husslein P. Acupuncture for cervical ripening and induction of labor at term: a randomised controlled trial. Wien Klin Wochenschr 2001; 113(23-24): 942-6.
 • Ternov K. Nilsson M. Löfberg L. Algotsson L. Åkeson J. Acupuncture for pain relief during childbirth. Acupunc Electrother Res 1998; 23: 19-26.
 • Dörr A. The possiblity of inducing labor using acupuncture. Am J Acupunct 1990; 18(3): 213-8.
 • Dunn P. A, App M, Rogers D. Halford K. Transcutaneous electrical nerve stimulation at acupuncture points in the induction of uterine contractions. Obstetrics & Gynecol 1989; 73: 286-90.
 • Nesheim BI. The use of transcutaneous nerve stimulation for pain relief during labor. Acta Obstst Gynecol Scand 1981; 60: 13-6.
 • Tsuei J. J, Yiu-Fun F, Sharama S. D. The influence of acupuncture stimulation during pregnancy. Obstetrics and Gynecology 1977; 50: 479-88.
 • Augustinsson L. E. Bohlin P. Bundsen P. Carlsson C. A. Forssman L. Sjöberg P. Tyreman O. Pain relief during delivery by transcutaneous electrical nerve stimulation. Pain 1977; 4: 59-65.
 • Kubista E, Kucera H, Müller E. Initiatiating contractions of the gravid uterus through electroacupuncture. Am J Chin Med 1975; 3(44): 343-6.

Varigheden af fødslen og smerteintensiteten

I en undersøgelse af Hantoushzadeh et al. 2007 af 144 kvinder, der blev henvist til enten akupunktur eller superficiel needling, fandt man en signifikant smertereduktion efter 2 timer i akupunkturgruppen, ligesom varigheden af fødslen også var kortere i denne gruppe.

I et Cochrane review i 2006 fandt man på baggrund af den foreliggende litteratur, at akupunktur var i stand til at reducere behovet for smertestillende medicin.

TENS har også været anvendt som smertelindring under fødsler.

I en undersøgelse af Chao et al. 2007 blev 100 patienter henvist til enten TENS eller placebo-TENS i første stadium af veer.

Elektroderne blev anbragt på henholdsvis LI-4 og SP-6, og man fandt en signifikant smertereduktion hos 62% i gruppen, der fik aktiv TENS, mod en reduktion på 14% i gruppen, der fik en inaktiv TENS.

At man har anvendt punktet LI-4 har ingen betydning i denne sammenhæng, da den formentlig kun har fungeret som referenceelektrode.

I en kontrolleret undersøgelse blev 100 kvinder ved terminen og efter spontan vandafgang henvist til enten akupunktur eller ingen akupunktur.

I behandlingsgruppen fandtes en signifikant reduktion i selve fødselstiden (p=0.03). Ligeledes fandtes behovet for oxitocin reduceret signifikant (p=0.018). Ligeledes fandt man hos de patienter, hvor det var nødvendigt med igangsættelse af veerne, at disse havde en væsentlig kortere varighed af den aktive fase end hos kontrolgruppen (Gaudernack et al. 2006).

Ved en tidligere metaanalyse af effekten af akupunktur på fødselssmerter fandt man en signifikant reduktion i behovet for meperidine (pethidin) og/eller epidural analgesi efter akupunktur (Le et al. 2004).

I en kontrolleret undersøgelse af Esheim et al. 2003 blev behovet for pethidin under fødsel belyst i 290 patienter.

Patienterne bestod af en akupunkturgrupppe og to grupper, der ikke fik akupunktur. I akupunkturgruppen havde 11% behov for pethidin, mens de to kontrolgrupper havde et behov på henholdsvis 35% og 29%.

I en norsk undersøgelse blev 210 normalt fødende kvinder henvist til akupunktur eller “placeboakupunktur”, (Skilnand et al. 2002).

I behandlingsgruppen fandtes en signifikant lavere smerte score og behov for analgetika. Ligeledes fandtes tiden for selve fødslen kortere end i kontrolgruppen.

I en svensk undersøgelse af Ramnerô et al. 2002 blev 90 patienter henvist til enten akupunktur eller konventionel medicinsk behandling.

I akupunktur gruppen fandtes en signifikant smertereduktion i forhold til gruppen, der fik konventionel behandling. Ligeledes fandt man, at patienterne i akupunkturgruppen var langt mere afslappede.

Referencer

 • Hantoushzadeh S, Alhusseini N, Lebaschi AH. The effects of acupuncture during labour on multiparous women: a randomised controlled trial. Aust NZJ Obstet Gynaecol 2007; 47(1): 26-30.
 • Chao AS, Chao A, Wang TH, Chang YC, Peng HH, Chang SD, Chao A, Chang CJ, Lai CH, Wong AM. Pain relief by applying transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on acupuncture points during the first stage of labor: a randomised double-blind placebo-controlled trial. Pain 2007; 127(3): 214-20.
 • Smith CA, Collins CT, Cyna AM, Crowther CA. Complementary and alternative therapies for pain management in labour. Cochrane Database Syst Rev 2006; (4): CD003521.
 • Gaudernack LC, Forbord S, Hole E. Acupuncture administered after spontaneous rupture of menbranes at term significantly reduces the lenght of birth and use of oxytocin. A randomised controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2006; 85(11): 1348-53.
 • Lee H, Ernst E. Acupuncture for labor pain management: A systemic review. Am J Obstet Gynecol 2004; 191(5): 1573-9.
 • Nesheim BI, KingeR, Berg B, Alfredsson B, Allgot E, Hove G, Johsen W, Jorsett I, Skei S, Solberg S. Acupuncture during labor can reduce the use of meperidine: a controlled clinical study. Clin J Pain 2003; 19(3): 187-9.
 • Skilnand E, Fossen D, Heiberg E. Acupuncture in the management of pain in labor. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81(10): 943-8.
 • Ramnerö A, Hanson U, Kihlgren M. Acupuncture treatment during labour: a randomised controlled trial. BJOG 2002; 109(6): 637-44.

Ændring af fosterpræsentation

Underkropspræsentation indikerer i de fleste vestlige lande kejsersnit.

Mange forskellige metoder for at vende barnet har været forsøgt, men omkring 50% af de underkrops præsentationer, som man finder i uge 34, har vendt sig selv ved uge 38, Cohain 2007.

Det er i et par tidligere arbejder blevet angivet, at moxibustion af punktet BL-67 er i stand til at ændre fosterstillingen.

Imidlertid konkluderer et Cochrane review, at der er utilstrækkelige data til at understøtte denne opfattelse.

226 kvinder med fosteret i underkropsstilling i uge 33-35 blev henvist til enten akupunktur med moxibustion af punktet BL-67, eller ingen behandling.

Ved fødslen fandtes en hovedpræsentation på 53,6% i akupunkturgruppen mod kun 36,7% i kontrolgruppen (P=0.01), hvilket medførte en signifikant reduktion af antallet af sectio (p=0.03).

Ændring af fosterstilling bliver også præsenteret af Habek et al. 2003.

I denne undersøgelse blev 67 kvinder med sædepræsentation henvist til enten akupunktur i BL-67 eller ingen behandling.

Kvinderne blev behandlet i uge 34 og, i modsætning til de to nyere undersøgelser, blev der ikke anvendt moxibustion.

Ved terminen fandt man en ændring fra sædepræsentation til hovedpræsentation i 76,4%. I den ubehandlede gruppe fandtes en spontan ændring af fosterstillingen til hovedpræsentation i 45,4%.

I en tidlig undersøgelse af Cardini et al. 1998 blev 260 patienter henvist enten til akupunktur i BL-67 med moxibustion eller ingen behandling.

Patienterne fik behandling dagligt i to uger begyndende i uge 33. Efter to uger fandt man issepræsentation hos 75,4% i behandlingsgruppen og 47,7% i kontrolgruppen.

Referencer

 • Cohain JS. Turning breech babies after 34 weeks. The if, how, & when of turning breech babies. Midwifery Today Int Mitwife 2007; 83: 18-9.
 • Coyle ME, Smith CA, Peat B. Cephalic version by moxibustion for breech presentation. Cochrane Database Syst Rev 2005; 18(2): CD003928.
 • Neri I, Airola G, Contu G, Allais G, Facchietti F, Benedetto C. Acupuncture plus moxibustion to resolve breech presentation: a randomized controlled study 2004; 15(4): 247-52. NUMPAGES 16.
 • Habek D, Habek CJ, Jagust M. Acupuncture conversion of fetal breech presentation. Fetal Diagn Ther 2003; 18(6): 418-21.
 • Cardini F, Weixin. Moxibustion for correction of breech presentation. A randomised controlled trial. JAMA 1998; 280(18): 1540-4.

Laktation

Hypolactation er et stort problem for mange kvinder, men desværre er litteraturen mangelfuld.

Således har det kun været muligt at finde et enkelt arbejde af Wang et al. 2007.

Desværre er kun abstraktet tilgængeligt, hvilket betyder, at undersøgelsen bør tages med forbehold.

I undersøgelsen indgik 276 kvinder med post partum hypolactation.

Den aktive gruppe fik elektroakupunktur i SI-1, mens kontrolgruppen fik samme behandling i LI-1.

Forfatterne fandt en signifikant effekt hos 97,8% i gruppen, der fik akupunktur i SI-1, mens man kun fandt en effekt på 24,3% i gruppen der fik akupunktur i LI-1.

I en anden undersøgelse af Clavey 1996 fandtes en effekt på 91,6% ligeledes efter akupunktur i SI-1 punktet.

Umiddelbart findes helbredelsesprocenten al for høj, og det fremgår iøvrigt ej heller, hvorledes en effekt er defineret.

Herudover virker punktvalget besynderligt, da mammae innerveres af Th2-Th6; det er svært at se en sammenhæng mellem SI-1 (C8) og LI-1 (C6).

Det ville have været mere naturligt med et punktvalg inden for disse segmenter.

Imidlertid må man acceptere, at ifølge den kinesiske litteratur angives punktet SI-1 empirisk som et punkt med specifik effekt for lactation.

Som sagt hænger det ikke sammen med logisk neurofysiologi, men kineserne kan have en viden, som vi ikke har (Essentials of Chinese Acupuncture 1980).

Komplikationer i forbindelse med laktation er et hyppigt fænomen, der i mange tilfælde er selvlimiterende eller afhjælpes ved simpel vejledning.

Hos enkelte kan antibiotisk behandling blive nødvendigt( Kvist et al. 2007).

Hos en gruppe på 205 mødre fandt man tegn på inflammation i 210 mammae.

Patienterne blev tilset på en obstetrisk afdeling. På baggrund af erythemet, tensionen i brystet og smerteintensiteten blev der udarbejdet et smerteindex, der blev anvendt ved det daglige fremmøde.

Patienterne blev henvist til vejledning alene eller til vejledning plus akupunktur.

På 3. og 4. dagen fandtes en signifikant reduktion i smerteindexet i akupunkturgruppen i forhold til gruppen, der kun fik vejledning.

I en tidligere undersøgelse af Kvist et al. 2004, blev 88 kvinder henvist til samme protokol som ovenfor.

I denne undersøgelse fandtes ingen signifikant forskel mellem grupperne. Til gengæld kunne man fastslå, at 3 henvendelser til hospitalet var tilstrækkeligt.

Imidlertid kan man ikke undres over dette resultat, når man analyserer de anvendte punkter. Således blev punkterne HT-3, GB-21 og SP-3 anvendt, hvad der ikke synes specielt logisk.

Referencer

 • Wang HC, An JM, Han Y, Huang LN, Zhau JW, Wei LX, Dong L, Zhai GR, Li XP, Yang AJ, Gu M. Multicentral randomised controlled studies on acupuncture at Shaoze (DI-1) for treatment of postpartum hypolactation. Zhongguo Zhen Jiu 2007; 27(2): 85-8.
 • Kvist LJ, Larsson BW, Hall-Lord ML, Rydhstroem H. A randomised-controlled trial in Sweden of acupuncture and care interventions for the relief of inflammatory symptoms of the breast during lactation. Midwifery 2007; 23(2): 184-95.
 • Kvist LJ, Hall-Lord ML, Rydhstroem H, Larsson BW. Effects of acupuncture and care interventions on the outcome of inflammatory symptoms of the breast in lactating women. Int Nurs Rev 2004; 51(1): 56-64.
 • Jenner C. Filshie J. Galactorrhoea following acupuncture. Acupunct Med. 2002; 20(2-3): 107-8
 • Clavey S. The use of acupuncture in the treatment of insufficient milk supply. Am J Acupunct 1996; 24: 35-46.
 • Essentials of Chinese Acupuncture, Foreign Languages Press, Beijing 1980: 379-80.

Postnatal depression

Depressive tilstande er ikke ualmindelige under graviditeten og efter fødslen.

Således er det estimeret, at post-natal depression optræder hos 13% af kvinderne efter fødslen, Weier et.al. 2004.

Imidlertid er det begrænset, hvad man kan tilbyde af medicinsk behandling under selve graviditeten.

Ligeledes er der begrænsninger postpartum pga. overførsel af medicinen via amningen.

Klinisk forskning:
Litteraturen på området er ikke omfattende. Imidlertid er problemet belyst af Bosco Guerreiro da Silva 2007, der allokerede 51 fødende til enten akupunktur behandling eller ingen behandling.

Som punkter blev anvendt; HT-7, PC-6, LU-9, ST-36, LR-3, GV-20 og CV-17.

Som effektvariable anvendtes: humørsvingninger, søvnmønstret, forhold til partneren, social aktivitet, sexuallivet og ”quality of life”.

I akupunkturgruppen fandtes en signifikant effekt hos 60% af patienterne. I kontrolgruppen fandtes en forbedring hos 26%.

Manber et al. 2004 beskriver forløbet af 61 gravide depressive patienter, vurderet på Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD).

Patienterne blev henvist til enten akupunktur, en aktiv kontrolgruppe eller en gruppe, der fik massage.

Der fandtes en signifikant forbedring efter akupunktur i sammenligning med de to andre behandlinger.

I en interessant undersøgelse af Hultunen et al. 2004 forsøgte man at vise, at der var en sammenhæng mellem smertedækningen under selve fødslen og udvikling af postnatal depression.

185 fødende blev henvist til enten epidural analgesi, lattergas plus akupunktur eller ingen smertebehandling.

Der fandes en uge efter fødslen en klar reduktion af de depressive scores i epidural-gruppen sammenlignet med de to andre grupper. Samtidig fandt man, at opholdet på fødestuen samt varigheden af selve labor var reduceret i forhold til gruppen, der ikke modtog nogen smertebehandling.

Referencer

 • Bosco Guerreiro da Silva J. Acupuncture for mild to moderate emotional complaints in pregnancy – a prospective, quasi-randomised, controlled study. Acupunct Med 2007; 25(3): 65-71.
 • Manber R. Schnyer RN. Allen JJ. Rush AJ. Blasey CM. Acupuncture: a promising treatment for depression during pregnancy. J Affect Disord. 2004; 83: 89-95.
 • Weier KM, Beal MW. Complementary therapies as adjuncts in the treatment of postpartum depression. J Midwifery Womens Health 2004; 49(2): 96-104.
 • Hiltunen P, Raudaskoski T, Ebeling H, Moilanen I. Does pain relief during delivery decrease the risk for postnatal depression? Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83(3): 257-61.

Hyperemesis

Hyperemesis gravidarum er et hyppigt fænomen, og det vurderes, at det i vekslende grad påvirker 85% af gravide.

For de fleste kvinder er lidelsen mild og selvlimiterende og ophører i de fleste tilfælde i uge 14.

Det er vist, at ca. 1,5% af kvinderne oplever en til tider invaliderende emesis, som i sjældne tilfælde nødvendiggør indlæggelse for at rehydrere patienten, Shehan 2007.

Klinisk forskning:
En nylig metaanalyse af Helmreich et al. 2006 gav et noget overraskende resultat, idet man fandt at akupressur og elektroakupunktur var effektive ved behandling af emesis gravidarum, i modsætning til almindelig akupunktur, der ikke var effektiv.

Analysen var udarbejdet på grundlag af 14 arbejder med i alt 1655 patienter.

Forfatteren angiver at dette resultat kan skyldes det lille antal arbejder, der findes om netop dette emne.

I øvrigt er det også i modstrid med det seneste Cochrane review, der konkluderer, at akupunktur har en effekt på forskellige former for kvalme, Ezzo et al. 2006.

En anden oversigtsartikel belyser emnet og konkluderer, at der er solid evidens for effekten af PC-6 ved behandling af kvalme og opkastning baseret på 40 undersøgelser.

Imidlertid var resultatet for hyperemesis gravidarum uklart (Streitberger et al. 2006).

I en undersøgelse af Neri et al. 2005 blev effekten af akupunktur sammenlignet med metoclopramid (primperan) ved morgenkvalme.

I begge grupper fandtes en signifikant effekt.

I en lille undersøgelse blev effekten af henholdsvis akupunktur og akupressur testet mod placebo hos 36 patienter med hyperemesis.

Forfatterne fandt en effekt på 90% i akupunkturgruppen og en effekt på 63,6% i akupressurgruppen.

I placebogruppen fandtes kun en effekt på 12,5%. I begge behandlingsgrupper, blev stimulationen givet på PC-6.

Transcutan Elektrisk Nerve Stimulation (TENS) har også været anvendt til behandling af morgenkvalme hos 230 gravide kvinder, Rosen et al 2003.

Patienterne blev henvist til lavfrekvent stimulation af punktet PC-6. Som kontrol anvendtes en ikke aktiv TENS maskine.

Patienterne blev vurderet efter Rhodes Index samt en evt. vægtstigning.

I behandlingsgruppen fandtes en signifikant bedring (p=0.02) i forhold til kontrolgruppen. Ligeledes fandtes en signifikant vægtstigning i behandlingsgruppen (p=0.003).

Risikoen ved anvendelse af akupunktur ved behandling af hyperemesis blev undersøgt hos 593 gravide kvinder, (Smith et al. 2002).

Patienterne blev randomiseret til korrekt akupunktur, “placeboakupunktur” eller ingen akupunktur. Der fandtes ingen forskel i de tre grupper, hvad angår medfødte abnormiteter eller fødselskomplikationer, og forfatterne konkluderer, at de ikke anser akupunktur, udført korrekt, for at være til fare for enten patient eller barn.

Smith et al. 2002 beskriver i en kontrolleret undersøgelse effekten af klassisk akupunktur, akupunktur udelukkende i punktet PC-6, “placeboakupunktur” eller ingen behandling.

Der fandtes en signifikant effekt i alle akupunkturgrupperne, inklusive placebogruppen.

Imidlertid blev der anvendt superficiel needling, og man måtte forvente en effekt. Imidlertid er undersøgelsen interessant på en anden måde, da man ikke fandt nogen forskel mellem gruppen, der fik klassisk akupunktur, hvori punktet PC-6 også indgik, og gruppen der udelukkende fik akupunktur i PC-6.

Den logiske konsekvens af denne observation er, at det er punktet PC-6, der har den specifikke effekt, hvilket også er bekræftet i andre undersøgelser, hvor man udelukkende har anvendt punktet PC-6.

I nogle undersøgelser medtages også punktet ST-36.

Imidlertid kan man neurofysiologisk ikke argumentere for anvendelse af dette punkt, mens man kan argumentere for anvendelsen af PC-6 (Rosted et al. 2006).

I en undersøgelse af 55 kvinder med hyperemesis blev akupunktur sammenlignet med placeboakupunktur (tryk af en tandstikker).

Der fandtes en signifikant reduktion i begge grupper.

Man kan undre sig lidt over dette resultat, da der blev anvendt en ikke-invasiv procedure (Knight et al. 2001).

I et lille svensk arbejde blev 33 patienter med emesis allokeret til enten akupunktur i PC-6 eller superficiel needling i samme punkt (Carlsson et al. 2000).

Ved en crossover analyse fandt man et signifikant hurtigere ophør med kvalmen og opkastningen i akupunkturgruppen end i placebogruppen. Dette resultat kan man også undre sig over, da der i dette tilfælde blev anvendt en invasiv placeboprocedure.

Ifølge en oversigtsartikel kunne man i 27 ud af 29 kontrollerede undersøgelser godtgøre, at man ved akupunkturbehandling af kvalme af forskellig årsag, herunder hyperemesis gravidarum, opnåede signifikant bedre resultater end hos kontrolgrupperne, ved anvendelse af PC-6 (Vikers 1996).

Referencer

 • Arnberger M, Stadelmann K, Alischer P, Ponert R, Melber A, Greif R. Monitoring of neuromuscular blocade at the P6 acupuncture point reduces the incidence of postoperative nausea and vomiting. Anesthesiology 2007; 107: 903-8.
 • Sheehan P. Hyperemesis gravidarum – assessment and management. Aust Fam Physician 2007; 36(9): 698-701.Helmreich RJ, Shiao SY, Dune LS. Meta-analysis of acustimulation’s effects on nausea and vomiting in pregnant women. Explore 2006; 2(5): 412-21.
 • Ezzo J, Streitberger K, Schneider A. Cochrane systematic reviews examine PC-6 acupuncture-point stimulation for nausea and vomiting. J Altern Complement Med 2006; 12(5): 489-95.
 • Streitberger K, Ezzo J, Schneider A. Acupuncture for nausea and vomiting: an update of clinical and experimental data. Auton Neurosci 2006; 129(1-2): 107-17.
 • Rosted P. Bundgaard M. Fiske J, Pedersen AM. The use of acupuncture in controlling the gag reflex in patients requiring an upper alginate????? impression: an audit. Br Dent J. 2006; 210(11): 721-5.
 • Tatewaki M, Strickland C, Fukuda H, Tsuchida D, Hoshino E, Pappas TN, Takahashi T. Effects of acupuncture on vasopressin induced emesis in conscious dogs. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2005; 288(2): 401-8.
 • Neri I, Schiapparelli P, Blasi I, Bennedetto C, Facchinetti F. Acupuncture versus pharmacological approach to reduce hyperemesis gravidarum discomfort. Minerva Ginecol 2005; 57(4): 471-5.
 • Habek D, Barbir A, Habej JC, Jamculiak D, Bobic.Vukovic M. Success of acupuncture and acupressure of the PC-6 acupoint in the treatment of hyperemesis gravidarum. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 2004; 11(1): 20-3.
 • Rosen T, de Veciana M, Miller HS, Stewart L, Rebarber A, Slotnick RN. A ramdomised controlled trial of nerve stimulation for the relief of nausea and vomiting in pregnancy. Obstet Gynecol 2003; 102(1): 129-35.
 • Smith C, Crowther C, Beiby J. Pregnancy outcome following women’s participation in a randomised controlled trial of acupuncture to treat nausea and vomiting in early pregnancy. Complement Ther Med 2002; 10(2): 78-83.
 • Knight B, Mudge C,0 Openshaw S, Whita A, Hart A. Effect of acupuncture on nausea of pregnany: a randomised controlled trial. Obstet Gynecol 2001; 97(2): 184-8.
 • Carlsson CP, Axemo P, Bodin A, Carstensen H, Ehrenroth B, Madegård-Lind I, Navander C. Manual acupuncture reduces hyperemesis gravidarum: a placebo-controlled, randomised, single-blind crossover study. J Pain Symptom Manage 2000; 20(4): 273-9.
 • Vickers A. J. Can acupuncture have specific effects on health? A systemic review of acupuncture antiemesis trials. J Royal Soc Med 1996; 89: 303-11

 

Der er lukket for kommentarer.